Accreditatievoorwaarden

Voor media toegang tijdens de Autospeedway evenementen op Raceway Venray zijn speciale mediakaarten nodig. Raceway Venray kent jaarkaarten en kaarten per evenement.

Jaarkaarten
Met de media jaarkaart biedt Raceway Venray voor mediavertegenwoordigers die frequent op Raceway Venray actief zijn een seizoen pas.

 • Om in aanmerking te komen geldt, dat de betreffende mediavertegenwoordiger het voorafgaande seizoen minimaal 50% van de racedagen aanwezig geweest dient te zijn.
 • Van fotograferende pers dient Raceway Venray na afloop van de bijgewoonde racedag minimaal 20 foto's te ontvangen welke gebruikt kunnen worden voor diverse doeleinden zoals week/dagbladen, posters, website etc. Deze foto's mogen geen logo bevatten en dienen in hoge resolutie aangeleverd te worden. Uitzonderingen op deze regel daargelaten.
 • Bij schrijvende pers wordt verwacht dat er van de bijgewoonde racedag een verslag/bericht wordt gemaakt en gepubliceerd.
 • Mediavertegenwoordigers die hun aanspraak voor de media jaarkaart zijn verloren, kunnen wel per evenement accreditatie aanvragen.
 • Voldoet u aan deze criteria? Mail dan naar pers@racewayvenray.com.


Kaarten per evenement
U kunt gebruik maken van het online accreditatie formulier, klik hier. Uw aanvraag zal worden getoetst aan de hand van de accreditatiecriteria, die op deze webpagina staan omschreven.

Deadline
Aanvragen voor media accreditatie dienen uiterlijk de donderdag voorafgaand aan het evenement ingediend te zijn, tenzij anders vermeld.

Accreditatievoorwaarden
In het belang van de journalistieke werkzaamheden zullen enkel mediakaarten worden verstrekt aan publicaties/agentschappen die wensen te publiceren over de betreffende race en welke voldoen aan onderstaande accreditatie criteria. Indien Raceway Venray hier om vraagt, dient een opdracht van het agentschap vooraf aangeleverd te kunnen worden.

 • Mediakaarten worden enkel uitgereikt aan volwassenen (ouder dan 18 jaar).
 • In verband met beperkte ruimte in het Media Center zullen per medium maximaal twee accreditaties worden verstrekt, uitgezonderd landelijke TV en Radio omroepen (uitzonderingen daargelaten).
 • Men dient in bezit te zijn van een geldige en voldoende dekkende verzekering (inclusief arbeidsongeschiktheid-dekking). Als de opdrachtgever deze verzekering heeft afgesloten voor de aanvrager, is hiermee ook aan de voorwaarde voldaan.
 • Steeds vaker doen teams beroep op een eigen fotograaf of eigen PR-medewerker. Omdat hier in beginsel geen sprake is van ‘garantie van publicatie’, gelden de volgende voorwaarden. Er worden in de basis geen mediakaarten verstrekt aan medewerkers van sponsors, leveranciers, teams en rijders, tenzij de betreffende persoon voldoende bewijs kan aanleveren dat een media kaart een vereiste is (bijvoorbeeld garantie van publicatie in een erkend medium met voldoende bereik en oplage) en de accreditatie limiet (het maximum aantal te verstrekken media kaarten en vesten) nog niet bereikt is.
 • Het is toegestaan dat geaccrediteerde journalisten en fotografen neventaken verrichten voor een raceteam en/of racecoureur. Deze neventaken mogen echter niet de professionaliteit en kwaliteit van de daadwerkelijke publicatie (waarvoor accreditatie was aangevraagd) schaden.
 • Raceway Venray heeft te allen tijde het recht om reeds toegezegde accreditaties te annuleren, zonder opgaaf van reden. Ook onprofessioneel gedrag voorafgaand, tijdens of na de accreditatieprocedure, alsmede tijdens de race, kunnen leiden tot intrekken van de accreditatie (en onthouding van toekomstige accreditaties). Een rechtsaanspraak op accreditatie is niet mogelijk. Ook kan op basis van eerdere accreditaties, geen recht worden ontleend voor toekomstige accreditaties.

 
Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van de organisatie, haar medewerkers en beveiligingspersoneel dienen stipt en terstond te worden opgevolgd.
 • Betreden van het circuit is enkel toegestaan met gepaste kledij; dichte schoenen en lange broek. Ook bij extreme hitte.
 • Het is tijdens een training/race nimmer toegestaan zich voor de beveiligingsafzettingen te bevinden.
 • Het oversteken van de baan tijdens een training of wedstrijd is eveneens niet toegestaan.
 • Het betreden van het circuitterrein geschiedt geheel op eigen risico. Door enkel het betreden aanvaardt de geaccrediteerde persoon onvoorwaardelijk dat Raceway Venray niet aansprakelijk is voor de schade, letsel en/of diefstal aan de goederen of personen ongeacht hoe de schade of letsel is ontstaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht om een accreditatie in te houden wanneer misbruik wordt vastgesteld, of wanneer richtlijnen van de organisatie moedwillig niet worden nageleefd.
 • Video- en/of foto opnames met drones zijn, vanwege veiligheidsredenen, niet toegestaan, tenzij door Raceway Venray toestemming is verleent.
 • Het is nimmer toegestaan om een persvest zonder toestemming van Raceway Venray door te geven aan een ander persoon. Persvesten zijn persoonsgebonden. Iedere persoon met een persvest, dient zich aan de veilige zones te houden. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende persoon om zichzelf op de hoogte te brengen tot welke gebieden pers toegang heeft.
 • Voor elk race geldt een accreditatie limiet (maximum aantal media kaarten). Een accreditatie aanvraag kan daarom worden afgewezen, zelfs wanneer de aanvraag op tijd is ingediend.
2024 Raceway Venray
Created by LR Internet